Thống kê
Hôm nay : 12
Tháng 07 : 1.500
Năm 2021 : 5.601
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0383608452
  • Email:
   thuyhaikt3@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thu Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0346380442
  • Email:
   huongthuyhai3@thaithuy.edu.vn
 • Phạm Thị Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0385234256
  • Email:
   hongnhungthuyhai3@thaithuy.edu.vn
 • Tạ Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0369322485
  • Email:
   quyenthuyhai3@thaithuy.edu.vn
 • Trần Hương Quế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - BT đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976307506
  • Email:
   quethuyhai3@thaithuy.edu.vn
 • Tạ Thị Thúy Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0357129699
  • Email:
   vanthuyhai3@thaithuy.edu.vn
 • Phạm Thị Lệ Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủi tịch CĐ - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0355611028
  • Email:
   phamthuthuyhai3@thaithuy.edu.vn
 • Đỗ Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0326244465
  • Email:
   thanhthuyhai3@thaithuy.edu.vn
 • Lê Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0833126234
  • Email:
   lenhungthuyhai3@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0779363693
  • Email:
   dongthuyhai3@thaithuy.edu.vn
 • Lê Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0375761489
  • Email:
   lethuthuyhai3@thaithuy.edu.vn
 • Nguyễn Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0934319413
  • Email:
   dungthuyhai3@thaithuy.edu.vn